Algemene voorwaarden

Algemene  verkoop- en leveringsvoorwaarden van Banketbakkerij The Café Bos VOF

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en/of prijsopgaven van Verkoper zijn altijd vrijblijvend, ook indien deze termijn vermelden, en slechts geldig indien bevoegdelijk ondertekend.
2. Offertes gelden als geaccepteerd door koper bij ontvangst door verkoper van een schriftelijk, dan wel mondelinge (telefonische) opdracht.
3. Verkoper kan binnen drie dagen na ontvangst van de acceptatie en tenminste drie dagen voor levering, zijn offerte herroepen zonder schadeplichtig te zijn.
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
5. Verkoper kan bij uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen.
6. Tevens is van de overeenkomst sprake indien Koper een opdracht/bestelling plaatst, schriftelijk, dan wel mondeling ( telefonisch) bij Verkoper.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen. Indien geen prijs is overeengekomen geldt de prijs zoals vermeld op de algemene prijslijsten, dan wel de prijs die blijkt uit andere schriftelijke uitlatingen van Verkoper, welke door haar ter kennis zijn gebracht van de Koper.
 2. Onvoorziene prijsverhogingen na tot standkoming van de overeenkomst, doch levering, kunnen door Verkoper worden doorbrekend.
 3. Betaling door Koper dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betaaltermijn is Koper steeds onmiddellijk in verzuim en is Koper aan Verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij elk gedeelte van de maand als hele maand geldt.
 4.  Facturatie geschiedt wekelijks door verkoper. Indien Koper niet akkoord gaat met de  door Verkoper verzonden factuur moet koper dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur melden bij verkoper. Verkoper zal indien er niet binnen 7 dagen op de factuur wordt gereageerd de factuur als geaccepteerd beschouwen en zodoende dient de factuur volledig te worden voldaan.
 5. Verkoper is ten allen tijde gerechtigd onder rembours te leveren, van Koper  de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs, dan wel gehele of gedeeltelijke zekerheid voor betaling van de prijs te verlangen.
 6. Alle door Verkoper te maken kosten verband houdende met invordering, waardonder die van externe adviseurs, naast de eventuele in rechte ingevolge het bepaalde in de artikelen 56 en 57 BRv verschuldigde proceskosten, zullen door Koper dienen te worden vergoed. Het ter zake hiervan verschuldigde bedrag wordt gesteld op 15 % van het openstaande factuurbedrag te vermeerderen met BTW en /of heffingen en de reeds vervallen vertragingsrente, onverminderd het recht van de Verkoper om de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.
 7. Koper kan zich jegens Verkoper nooit beroepen op verrekening en/of opschorting.

 

Artikel 4. Aflevering- en leveringstermijnen

 1. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis aan het opgegeven adres, vanaf welk moment de goederen voor risico van Koper zijn.
 1. Verkoper is niet gehouden  met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen  of door te gaan  zolang de koopprijs, alhoewel reeds verschuldigd, niet is betaald noch de verlangende vooruitbetaling dan wel zekerheid is verricht dan wel gesteld.
 2. Indien na  het tot standkomen van de overeenkomst door Verkoper wijzigingen zijn aangebracht in de goederen of verpakking daarvan, is Verkoper gerechtigd deze gewijzigde goederen of verpakking te leveren, mits deze wijzigingen de door Koper verstrekte specificaties niet nadelig beïnvloeden.

 

Artikel 5. Klachten en aansprakelijkheid.

 1. Koper dient de geleverde goederen en/of diensten bij levering te controleren aan de hand van de pakbon en bij onjuistheden dit te melden aan de chauffeur van Verkoper.
  Een klacht ter zake  van geleverde goederen en/of verrichte diensten dient, indien het een volume klacht betreft, per telefaxbericht binnen vier uur na ontvangst en/of de verrichtingen bij Verkoper te worden ingediend onder bijvoeging van de nodige bewijsmiddelen en nauwkeurige vermelding van de feiten waarop de volume klacht betrekking heeft.
  Bij andere klachten ter zake van de geleverde producten en/of verrichte diensten dan hiervoor vermeld, waaronder  klachten met betrekking tot de factuur en/of kwaliteit, waaronder begrepen verborgen verbreken, dient de klacht binnen twee dagen na constatering, doch in ieder geval binnen drie dagen na aflevering schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend, eveneens onder bijvoeging van de nodige bewijsmiddelen en nauwkeurige vermelding van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 1. Bij een gerechtigde klacht ter zake van de geleverde goederen is Verkoper nimmer tot meer gehouden dan tot vervanging van geleverde ondeugdelijke zaken, dan wel tot toekenning van een door Verkoper te bepalen prijsreductie in verhouding tot het gebrek, zulks gehouden dan tot het kosteloos opnieuw verrichten van de diensten of werkzaamheden. Een prijsreductie zoals hiervoor bedoeld zal door Verkoper aan Koper te verzenden factuur worden bevestigd. Verkoper wordt eigenaar van de vervangende zaken.
 1. Koper kan alleen een klacht indienen indien de toestand van de goederen na ontvangst respectievelijk het verrichten van de diensten ongewijzigd is gebleven. Verkoper is niet aansprakelijk voor defecten veroorzaakt door de Koper verstrekte specificaties en/of materialen .
 1. Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op; evenmin heeft Koper het recht de geleverde goederen te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor welke andere schade uit welke hoofde dan ook, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper.
 3. Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derde ter zake van schade verband houdende met of voortvloeiende uit (gebruik van) de door Verkoper geleverde goederen en/of diensten, tenzij deze schade zou zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper.
 4. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden, afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit, smaak, breedte, lengte en doorsnede, kleuren, afwerkingen en dergelijke zijn toegelaten en leiden dus niet tot heet aannemen van enige tekortkoming zijdens Verkoper.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid te gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Verkoper kan worden gevergd, zoals onder meer regelgeving van (semi) overheidswege of EG, stakingen, boycotten, transportmoeilijkheden, storingen in het bedrijf van Verkoper en weigering van toeleveranciers om te leveren of werkzaamheden te verrichten.
 2. In geval van overmacht kan Verkoper de overeenkomst, respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan door middel van een aangetekende brief aan Koper met onmiddellijke ingang ontbinden of opschorten, zonder schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 8. Ontbinding en Schade vergoeding

 1. Verkoper kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk  ontbinden:
 1. In het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Koper van verplichtingen jegens Verkoper. Voor zover Koper niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Verkoper de overeenkomst eerst ontbinden nadat Koper een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. In dien faillissement of surseance van betaling van Koper is aangevraagd, dan wel uitgesproken, of Koper de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of substantiële delen daarvan verliest, of koper zijn bedrijfsactiviteiten staakt.
 1. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Koper aan Verkoper vertragingsschade, alsmede alle overige schade welke Verkoper door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaanmaking, de kosten van (gedeeltelijke) uitvoering door Verkoper en winstderving, vergoeden.
 2. Bij ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8. Bijzondere verplichting van Koper.

 1. Koper verplicht zich van Verkoper gekochte artikelen nimmer als toegift te gebruiken en deze nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden of te leveren, een en ander conform het bepaalde in het Broodbesluit.Koper verplicht de artikelen van Verkoper niet te leveren aan hen, waarvan bekend is, dan wel van wie redelijkerwijs kan verwachten dat zij zich niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen zullen houden, en in het bijzonder niet te leveren aan hen, waarvan hij bericht ontving dat zij door Verkoper van de ontvangst van artikelen zijn uitgesloten.

 

Artikel 9. Emballage

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijven de voor geleverde goederen gebruikte kratten en dergelijk emballagemateriaal, waaronder ook collies, voor zover bestaande uit blik, hout of plastic, eigendom van Verkoper.
 2. Koper mag het in artikel 9.1 bedoelde emballagemateriaal voor geen andere doeleinden (laten) gebruiken noch  ten gebruike aan derde afstaan, noch verkopen of op andere wijze vervreemden. Koper is bij niet-nakoming van deze bepaling voor alle door Verkoper ontstane schade aansprakelijk. Het risico van verlies of beschadiging van het emballagemateriaal wordt door Koper gedragen van het ogenblik der levering tot dat der teruglevering aan Verkoper. Koper verbindt zich het emballagemateriaal zo spoedig mogelijk na levering van de goederen door Verkoper in goede staat aan Verkoper ter beschikking te stellen. Verkoper is gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst bedoeld emballagemateriaal bij Koper terug te halen, waartoe Koper zijn bedrijfsgebouwen ten behoeve van Verkoper toegankelijk zal maken. Indien terugname van bedoeld emballagemateriaal niet te realiseren is, zal Koper ter zake  aan Verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn op basis van de nieuwwaarde van het betrokken emballagemateriaal. Alle kosten verband houdende met het terughalen van bedoeld emballagemateriaal komen voor rekening van Koper.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

 

Artikel 11. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

De  vennootschap onder Firma Banketbakkerij The Café Bos te Den Helder, Nederland.

Contactgegevens

Banketbakkerij Thé Café Bos
Beatrixstraat 86,
1781 ER Den Helder.
T (0223) 61 25 33
F (0223) 61 43 06
E verkoop@banketbakkerijbos.nl
I banketbakkerijbos.nl

Voeg toe aan adresboek

Openingstijden

 • Maandag 08:30 - 17:30 uur
 • Dinsdag 08:30 - 17:30 uur
 • Woensdag 08:30 - 17:30 uur
 • Donderdag 08:30 - 17:30 uur
 • Vrijdag 08:30 - 17:30 uur
 • Zaterdag 08:00 - 17:00 uur

BTW: NL820582554.B.01
KVK: 37077890 Alkmaar

Banketbakkerij Bos
voert met trots het predicaat Hofleverancier

Banketbakkerij Bos is aangesloten bij het gilde van Betere Banketbakkers

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze acties en laatste ontwikkeling? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Routebeschrijving

Klik op de kaart voor de route
naar onze winkel